Zespół, czyli skuteczność w biznesie. „Skuteczny HR. Praktycy dla biznesu”

31 Mar

Jak stworzyć efektywny zespół? Jak działa skuteczny szef? Jak zaangażować i zmotywować pracownika? To zaledwie kilka zagadnień omawianych podczas konferencji „Skuteczny HR. Praktycy dla biznesu”, zorganizowanej w ramach projektu MURSK, Model Usługi Rozwoju Strategicznych Kompetencji, która odbyła się 26 marca w Gdańsku. Celem projektu realizowanego przez konsorcjum Agencji Rozwoju Pomorza S.A. oraz Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP jest poszerzenie wiedzy małych i średnich firm w obszarze zarządzania strategicznego i zarządzania zasobami ludzkimi.

„Budowanie Zespołu“ było tematem przewodnim kolejnej konferencji z cyklu „Skuteczny HR. Praktycy dla biznesu”. Rozwój i wyniki finansowe firmy zależą bezpośrednio od skuteczności zespołu pracowników. Efektywne zarządzanie zespołem to rola sprawnego szefa. Idealny przywódca jasno określa cele i umie je przekazać, jest przewidywalny, uczciwie egzekwuje stawiane pracownikom wymagania, jest świadomy wizji i miejsca, do którego zmierza firma. Podczas całej konferencji wielokrotnie przewijało się słowo zaufanie m.in. jako podstawa w budowaniu relacji pracodawca – pracownik.

Dobry szef potrafi zdobyć zaufanie pracownika, co otwiera drogę do lojalności i zaangażowania członków zespołu. Określenie obecnych i długofalowych celów firmy jest konieczne do ustalenia zestawu kompetencji potrzebnych w przedsiębiorstwie i doboru odpowiednich ludzi do zespołu. Kompetencje, to nie tylko wiedza fachowa, ale także umiejętności i zachowania. Wybór kompetencji kluczowych dla firmy kształtuje organizację i postawy pracowników. Dla zespołu jedną z podstawowych jest oczywiście współpraca.

Jedną z zasad projektowania kompetencji w firmie jest zaangażowanie w ten proces samych pracowników. Zauważono, że zaangażowanie pracownika w pracę w firmie to średnio o 50% większa efektywność jego działań. Osiągnięcie dobrych warunków pracy wspiera otwarta atmosfera, motywowanie i informacja zwrotna udzielana pracownikowi na temat efektów i sposobu jego pracy. W ofercie dla pracownika można mieć nie tylko finanse, ale ścieżkę kariery, konkretne możliwości rozwoju zawodowego, współudział w tworzeniu przyjaznego mu środowiska pracy. Prelegenci konferencji, eksperci z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi, ukazali wiele aspektów tworzenia zespołu jak zarządzanie, komunikacja czy motywacja. W konferencji wzięło udział 60 pomorskich przedsiębiorców, pracowników firm oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu. Projekt Model Usług Rozwoju Strategicznych Kompetencji powstał w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań oraz doświadczenia doradców świadczących usługi dla sektora MSP. Wykazały one, iż w małych firmach zarządzanie strategiczne i zarządzanie zasobami ludzkimi to jeden z najsłabszych punktów. Wynika to z braku świadomości skuteczności takich działań. Właściciele zazwyczaj nie przekazują swoim pracownikom informacji w zakresie głównych celów strategicznych organizacji oraz kierunków jej rozwoju. Zwiększenie ilości zatrudnionych często nie idzie w parze z koniecznością podejmowania zmian organizacyjnych. Prowadzi to m.in. do problemów z samodzielnością i zaangażowaniem pracowników, komunikacją wewnątrz firmy, planowaniem. Ustalanie celów długoterminowych to konieczność, o której MMŚP często zapominają.

W ramach projektu MURSK wypracowano model usługi, która prowadzi przedsiębiorcę od analizy biznesowej przez wyznaczanie celów strategicznych do wyznaczania kompetencji strategicznych i ich oceny. Praktyczna usługa doradcza, ma być docelowo świadczona MMŚP przez wybrane Instytucje Otoczenia Biznesu.

W ramach projektu MURSK przygotowano 3 konferencje. Dwie, poświęcone „Rekrutacji” i „Budowania Zespołu” już się odbyły, ostatnią zaplanowano na 21 maja a jej tematem będzie  „HR jako Strategiczny Partner w Biznesie”. Wszystkie tworzą spójną całość i wskazują na zależność sukcesu firmy od zarządzania strategicznego i ściśle z nim powiązanego zarządzania zasobami ludzkimi.

Źródło: Informacja prasowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.