„Za życiem”. Nowe świadczenie już od 1 stycznia

30 Gru

Od 1 stycznia 2017 r. rodzice dzieci nieuleczalnie chorych lub ciężko upośledzonych otrzymywać będą wsparcie, które w Gdańsku realizowane będzie przez dwie jednostki. Gdańskie Centrum Świadczeń wypłacać będzie jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł, natomiast Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie udzielać będzie darmowych porad prawnych oraz zapewniać wsparcie asystenta rodziny.

Aby skorzystać ze świadczeń należy złożyć wniosek w terminie 12 miesięcy od narodzin dziecka. Co ważne, świadczenia nie są uzależnione od osiąganych dochodów.
Gdańskie Centrum Świadczeń – wypłaca jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. złotych. 

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu zostało wprowadzone ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem”.

Ustawa, poza wsparciem finansowym, zakłada również zapewnienie dostępu do informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiety w ciąży, zapewnienie kobietom w ciąży dostępu do diagnostyki prenatalnej, zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych. Przewidziano również dostęp do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę.

Kto będzie mógł ubiegać się o świadczenie i jakie warunki należy spełnić?
Świadczenie będzie przysługiwało matce, ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka. Tym ostatnim jest osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu o jego przysposobienie.

Aby skorzystać ze świadczenia, należy złożyć wniosek w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.
Przykład:
Dziecko urodziło się 6 czerwca 2016r. Ostatnim dniem, umożliwiającym złożenie wniosku będzie 6 czerwca 2017r. Dziecko urodziło się 1 stycznia 2016r. Ostatnim dniem umożliwiającym złożenie wniosku będzie 2 stycznia 2017r. (1 stycznia jest dniem ustawowo wolnym od pracy, dlatego termin „przesuwa” się na kolejny dzień roboczy.

Do wniosku będzie trzeba dołączyć dwa zaświadczenia lekarskie.
Pierwsze, to zaświadczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Drugie, to zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10-tego tygodnia ciąży.

Uwaga!
Wymóg przedstawienia zaświadczenia, potwierdzającego pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10-tego tygodnia ciąży, nie dotyczy opiekuna prawnego i faktycznego oraz osoby, która przysposobiła małoletniego.Rodzic, czy też opiekun nie otrzyma świadczenia, jeśli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie oraz w przypadku umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, np. w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Jaka będzie wysokość wypłacanego świadczenia?
Świadczenie będzie wypłacane jednorazowo w wysokości 4 tys. zł. Co ważne, świadczenie nie będzie wliczało się do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, w tym m. in. z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia 500+. Nie będzie też podlegało egzekucji komorniczej i administracyjnej oraz nie będzie opodatkowane podatkiem od osób fizycznych.

Gdzie należy składać wnioski?
W Gdańsku rozpatrywaniem wniosków o przyznanie świadczenia będzie zajmowało się Gdańskie Centrum Świadczeń. Wnioski o przyznanie świadczenia będzie można składać:
Osobiście:
Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. 3 Maja 9 (budynek PUP)
80-802 Gdańsk
Korespondencyjnie:
Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Powstańców Warszawskich 25
80-152 Gdańsk

Gdzie można znaleźć szczegółowe informacje oraz druki wniosków?
Formularze druków, oraz szczegółowe informacje dot. zasad ubiegania się o świadczenie dostępne są na stronie Gdańskiego Centrum Świadczeń www.gcs.gda.pl.Zachęcamy do skorzystania z usług Punktu Informacyjnego, mieszczącego się przy ul. 3 Maja 9. Z pracownikami punktu można skontaktować się również dzwoniąc pod numer telefonu 58 326 79 89, lub pisząc na adres info@gcs.gda.pl.

Wzór wniosku dostępny jest na http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2234/D2016000223401.pdf

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zapewnia wsparcie asystenta rodziny, porady prawne oraz inne rozwiązania pomocowe.

Kobiety w ciąży z niepełnosprawnym dzieckiem oraz te, które urodzą takiego malucha, będą go wychowywać mogą liczyć na wsparcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, w ramach realizacji ustawy „Za życiem”. Skorzystają m.in. z bezpłatnego poradnictwa prawnego w zakresie spraw rodzinnych, zawodowych. Od stycznia 2017 roku obowiązują przepisy ustawy z listopada 2016 roku, o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Zgodnie z nimi MOPR ma zapewnić kobietom, które zdecydują się na urodzenie i wychowanie dziecka niepełnosprawnego dostęp do:- informacji, poradnictwa prawnego i usług opiekuńczych w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiety w ciąży,- asystenta rodziny, który m.in. będzie opracowywał katalog pomocy, występował w imieniu podopiecznych do instytucji zdrowia czy wypłacających świadczenia.

Porady prawne
Od stycznia pomoc prawną m.in. w tym zakresie świadczyć będzie bezpłatnie dziewięciu prawników, wytypowanych przez Izbę Radców Prawnych oraz Izbę Adwokacką. Ich dyżury odbywają się w MOPR przy ulicy Dyrekcyjnej 5 (na I piętrze), w dni powszednie, w godzinach od 8 do 18, tel. 58 320 53 55.

Asystenci rodziny i inne formy pomocy
W MOPR w Gdańsku zatrudnionych jest 26 asystentów rodziny, którzy realizują ustawę z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Od stycznia przyjmują także obowiązki wynikające z przepisów dokumentu „Za życiem”.
Beneficjenci ustawy mogą także skorzystać z pomocy w ramach pakietu świadczeń, przysługujących rodzinom z niepełnosprawnością, m.in. dofinansowań do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, zniesienia barier architektonicznych, wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne itd.

Szczegółowe wiadomości na temat możliwości uzyskania wsparcia w ramach ustawy „Za życiem”, można uzyskać w: Dziale Wspierania Rodziny MOPR przy ul. Leczkowa 1A w Gdańsku, tel. 58 342 31 71, 58 342 31 50, Dziale ds. Osób Niepełnosprawnych MOPR przy ul. Dyrekcyjnej 5 w Gdańsku, tel. 58 320 53 40, Centrach Pracy Socjalnej MOPR przy ul. Modrzewskiego 2A (tel. 58 347 86 00), pl. Gustkowicza 13 (tel. 58 522 01 80), ul. Dyrekcyjnej 5 (tel. 58 691 94 18), ul. Lecha 1 (tel. 58 511 46 04 do 10), ul. Spadzistej 5 (tel. 58 320 53 00), ul. Powstańców Warszawskich 25 (tel. 58 326 50 74), ul. Marynarki Polskiej 134 (tel. 58 520 70 09) i ul. Elbląskiej 66 D (tel. 58 304 58 10).

Szczegółowych informacji udzielają:

Gdańskie Centrum Świadczeń

Arkadiusz Kulewicz
Kierownik Działu Organizacyjnego
Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Powstańców Warszawskich 25
80-152 Gdańsk
tel. 058 326 50 58
www.gcs.gda.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Sylwia Ressel
Konsultant ds. komunikacji społecznej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Gdańsku
Tel. 797-909-128; e-mail: sylwia.ressel@mopr.gda.pl.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.