GRUPA WSPARCIA dla kobiet dyskryminowanych w instytucjach publicznych

13 Sie

Centrum Praw Kobiet – oddział w Gdańsku zaprasza do udziału w grupie wsparcia adresowanej do kobiet, mieszkanek Gdańska, które doświadczyły lub doświadczają dyskryminacji w instytucjach publicznych. Grupa będzie miała charakter wzmocnienia osobistego, proceduralnego i prawnego, a poprowadzi ją prawniczka Renata Hnatiuk

Kiedy? 17​ września – 19 listopada, 10 spotkań w tym okresie, które będą odbywać się w każdy czwartek.

Godziny: 18:00​–20:00.

Gdzie? siedziba​ Centrum Praw Kobiet oddział w Gdańsku, ul. Gdyńskich Kosynierów 11.

Osoba prowadząca: prawniczka​ Renata Hnatiuk

Liczba miejsc: 10​-15.

Udział bezpłatny.

Kobiety, które doświadczyły przemocy czy dyskryminacji ze strony pojedynczych osób często równolegle doświadczają także dyskryminacji czy przemocy ze strony instytucji publicznych, wymiaru sprawiedliwości, sądów i służb. Przykładami takich działań są: nieprzyjmowanie zgłoszeń przez policję, niepodejmowanie działań w przypadku zgłaszania pobić, kierowania gróźb karalnych, zastraszania i próśb o interwencje, nieściganie przestępstw skierowanych przeciwko kobietom, wskazywanie przez wymiar sprawiedliwości na niską szkodliwość społeczną, brak lub zasądzanie niskich kar dla sprawców, wyroki w zawieszeniu, przerzucanie na kobiety – osoby doświadczające przemocy i dzieci ciężaru związanego z koniecznością zapewnienia sobie bezpieczeństwa poprzez zmianę miejsca zamieszkania, edukacji i/lub zatrudnienia.

Brak zapewnienia osobie doświadczającej przemocy należytej ochrony wynika często ze stereotypów dotyczących ról płciowych kobiet i mężczyzn oraz stereotypów dotyczących przemocy w rodzinie. Jednym z głównych stereotypowych przekonań jest traktowanie przemocy domowej jako prywatnego problemu. Kolejny stereotyp dotyczy tego, że często za przemoc uznawana jest jedynie przemoc fizyczna, czy że skoro osoba nie stosowała fizycznego oporu lub znała sprawcę, to nie doszło do zgwałcenia. Stereotypy i mity dotyczące przemocy w rodzinie czy przemocy seksualnej wpływają negatywnie na sytuację osób doświadczających przemocy między innymi poprzez niepodejmowanie proporcjonalnych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa, lekceważenie czy bagatelizowanie problemu lub brak działań.

W 2019 roku, w ramach Gdańskiego Centrum Równego Traktowania, została zorganizowana w CPK Gdańsk grupa wsparcia, na którą przychodziły kobiety dyskryminowane i wtórnie wiktymizowane w instytucjach publicznych. Kobiety, które wyszły spod jarzma przemocy domowej, ale zostały ofiarami przemocy instytucjonalnej. Miały w uzasadnieniach swoich wyroków m.in. obowiązek zapewnienia dzieciom ojca (pomimo stosowania przez niego przemocy wobec dzieci), nieuzasadnione komentarze na temat ich pożycia rodzinnego, w tym np. stwierdzenie, że „opuszczały dom bez zgody męża”.

Zajęcia grupy wsparcia mają pomóc kobietom, które doświadczyły dyskryminacji ze strony instytucji publicznych, przede wszystkim pod względem poznania procedur i praw, jakie im przysługują.

Tematyka spotkań grupy skupi się m.in. na obaleniu mitów związanych z przemocą systemową, uświadomieniu sytuacji społecznej i prawnej kobiet doświadczających przemocy oraz sytuacji dzieci wychowujących się w rodzinie, w której stosowana jest przemoc. Uczestniczki poznają konsekwencje społeczne i prawne wynikające z doświadczania przemocy zarówno u kobiet, jak u dzieci oraz dowiedzą się, jak budować umiejętności radzenia sobie z codziennością pełną stereotypów i działań dyskryminujących zarówno instytucjonalnych, jak systemowych, uwarunkowanych kulturą przemocy.

Ważnymi zagadnieniami będą też:

• budowanie i wzmacnianie asertywności w kontaktach z instytucjami poprzez poznanie swoich praw,​jako klientki tych instytucji,
• prawa przysługujące osobom pokrzywdzonym w postępowaniu karnym,

• zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą oraz wobec sprawców przemocy,

• obowiązki policji, przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości,

• procedury sądowe – prawa i obowiązki,

• rozwój umiejętności radzenia sobie w instytucjach publicznych.

Jest to szczególnie ważne w przypadkach, kiedy, z powodów finansowych, kobiety doświadczające przemocy pozostają w procesach wymagających udziału instytucji publicznych bez opieki prawnej.

Zgłoszenia do udziału w grupie​można wysyłać wypełniając ankietę znajdującą się pod adresem (KLIKNIJ): ​forms.gle/Qprg5s4fg4DP89X28.

Formularz można też uzyskać pisząc na adres e-mail: cpk_gdansk@cpk.org.pl lub osobiście w sekretariacie CPK Gdańsk w godzinach otwarcia sekretariatu (od poniedziałku do piątku od godz 10:00 do 18:00).
• Na zgłoszenia CPK czeka do poniedziałku 7 września 2020 r., do końca dnia.

• Wypełnienie formularza jest pierwszym krokiem zapisów na zajęcia grupy. Po otrzymaniu zgłoszenia organizatorzy prześlą informację o wpisie na listę podstawową lub rezerwową – w zależności od liczby zgłoszeń i wolnych miejsc. Potwierdzenie udziału w grupie osoby zakwalifikowane otrzymają najpóźniej do dnia 10 września 2020r.

*W przypadku niezgłoszenia się wystarczającej liczby uczestniczek, CPK zastrzega sobie możliwość zmiany terminu.

Prowadząca:

Renata Jolanta Hnatiuk​- Prawniczka z 30-letnim doświadczeniem zawodowym, specjalizująca się w prawie rodzinnym i karnym, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu na kierunku prawo, pracowała na stanowisku prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Gdańsku, prowadziła własną działalność doradczą oraz jako prawnik w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. Obecnie pracuje w Stowarzyszeniu Wolna Przedsiębiorczość O/Gdańsk, realizuje pomoc prawną dla podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Fundacji Fascynacje, Stowarzyszenia Przyjazne Pomorze i Centrum Praw Kobiet O/Gdańsk. Ukończyła kurs – “Pracownik administracyjny projektów finansowanych z funduszy pomocowych UE”, oraz następujące szkolenia: “Zjawisko handlu ludźmi – przeciwdziałanie, identyfikacja ofiar, system pomocy i ochrony ofiar handlu ludźmi w Polsce”, “Rola kuratora dziecka cudzoziemskiego bez opieki”, “Prawo dla organizacji pozarządowych – teoria i praktyka”, “Aspekty prawa podatkowego w kontekście działalności podmiotów ekonomii społecznej”, “Ochrona danych osobowych w organizacji”, “Zarządzanie finansami w PES”, “Przygotowanie do podjęcia współpracy z partnerami z obwodu kaliningradzkiego w Rosji” w ramach projektu „Rola organizacji pozarządowych i społeczności lokalnych w polskiej polityce zagranicznej na obszarach objętych małym ruchem granicznym z obwodem kaliningradzkim”, szkolenie “Rozwiązywanie i diagnozowanie problemu mobbingu w pracy”, uczestniczyła w warsztatach antydyskryminacyjnych dla organizacji pozarządowych i osób zajmujących się edukacją oraz warsztatach “Zrównoważonego Aktywizmu – długofalowe działanie na rzecz społecznej zmiany bez wypalenia”.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.