Zostań ławnikiem! Wybory na kadencję 2020-2023

29 Maj

Do 30 czerwca, można zgłaszać kandydatów do sądów powszechnych w Gdańsku. W kadencji 2020-2023 będzie to 74 ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 4 i 42 ławników do Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku, w tym 32 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Ławnicy to niezawodowi członkowie składów orzekających. Stanowią czynnik społeczny w wymiarze sprawiedliwości zagwarantowany art. 182 Konstytucji. W zakresie orzekania, ławnicy są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji i ustawom. Mogą nimi być obywatele polscy, korzystający z pełni praw cywilnych i obywatelskich, o nieskazitelnym charakterze, w wieku od 30 do 70 roku życia i są zdolni, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia tej funkcji. Muszą także posiadać co najmniej wykształcenie średnie. Nie mogą też pełnić tej funkcji w więcej, niż jednym sądzie.

Zgłaszać kandydatów mogą prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych. Zgłoszenia mogą dokonać także obywatele – co najmniej 50, mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, która stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.

Więcej informacji – o tym, jakie dokumenty należy złożyć wraz z kartą zgłoszenia, szczegółowe wytyczne – znajdują się w załączniku. Dokumenty do pobrania: TUTAJ.

Źródło: Informacja prasowa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.