Horyzont Zawodowy

2 Gru

Projekt „Horyzont Zawodowy” realizowany jest przez Fundację Gospodarczą w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wejherowie. Okres trwania projektu: 1.09.2016 r.–30.09.2018 r. Program adresowany jest do 80 niepracujących mieszkańców województwa pomorskiego po 30 roku życia.

Grupa docelowa:
– kobiety,
– osoby w wieku 50+;
– osoby z niepełnosprawnościami;
– osoby długotrwale bezrobotne;
– osoby z niskimi kwalifikacjami zawodowymi.

Formy wsparcia:
– indywidualne poradnictwo zawodowe (stworzenie IPD);
–warsztaty podnoszące kompetencje społeczno–zawodowe (Komunikacja i autoprezentacja, Motywacja i wytyczanie celów, Zarządzanie czasem, Techniki radzenie sobie ze stresem i asertywność);
– szkolenia zawodowe przygotowujące do pracy w zawodzie, zgodnym z predyspozycjami uczestnika i aktualnym zapotrzebowaniem na rynku pracy, stypendium szkoleniowe;
– dla najbardziej zmotywowanych osób udział w stażach lub praktykach zawodowych, stypendium stażowe.

Jeśli należysz do grupy docelowej i chcesz uczestniczyć w projekcie, to zgłoś się do Fundacji Gospodarczej w Gdyni, ul. Olimpijska 2, pok. 108, 
tel. 58 662 42 32, www.fundacjagospodarcza.pl lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie,  ul. Kusocińskiego 17, 
tel. 58 677 79 60, www.mops.wejherowo.pl.

Projekt „Horyzont Zawodowy” realizowany jest przez Fundację Gospodarczą w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wejherowie, w ramach Priorytetu 5 Zatrudnienie, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, Poddziałanie 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020
Okres trwania projektu: 1.09.2016 r. – 30.09.2018 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.