Mniej formalności przy wnioskach o zasiłki

23 Kwi

Odpis aktu stanu cywilnego jest niezbędny m.in. do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku macierzyńskiego i zasiłku pogrzebowego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych idzie w sukurs klientom i w czasie pandemii pomaga im w dopełnieniu formalności.

Teraz ZUS wystąpi do Urzędu Stanu Cywilnego o odpis właściwego aktu stanu cywilnego, jeśli odpis
ten nie zostanie dołączony do wniosku o wypłatę przez zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku
pogrzebowego.

Aby ZUS mógł  uzyskać potrzebny odpis aktu stanu cywilnego, musi otrzymać od klienta wniosek
o zasiłek i oświadczenie z danymi, które umożliwią USC identyfikację osoby, której odpis dotyczy.
Starając się o zasiłek macierzyński ubezpieczony musi przekazać dane dziecka, czyli imię, nazwisko,
datę urodzenia, numer PESEL. Może zdarzyć się, że rodzic nie zna numeru PESEL, dlatego ważne
żeby podał dodatkowo miejscowość, w której dziecko się urodziło. Na stronie internetowej ZUS jest
dostępny odpowiedni formularz oświadczenia.

Wypełniony formularz należy przekazać pracodawcy, jeśli wnioskodawca jest pracownikiem lub
zleceniobiorcą. Następnie pracodawca przekazuje oświadczenie do ZUS wraz z zaświadczeniem Z-3
lub Z-3a. Natomiast w przypadku prowadzących własną działalność lub osób z nimi
współpracujących, bądź tych którzy mają prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu tytułu
ubezpieczenia, dokumenty trzeba przekazać do bezpośrednio ZUS.

Aby Zakład Ubezpieczeń Społecznych mógł otrzymać z USC odpis aktu zgonu, we wniosku o zasiłek
pogrzebowy na formularzu Z-12 należy wpisać dane zmarłego: imię i nazwisko, numer PESEL, datę
zgonu. Jeśli numer PESEL nie został nadany osobie zmarłej trzeba wpisać miejscowość zgonu.  Na tej
podstawie ZUS wystąpi do urzędu o wydanie odpisu skróconego aktu zgonu. Stanie się tak jednak
tylko w przypadku, gdy wnioskodawcą w sprawie o zasiłek pogrzebowy jest członek rodziny osoby
zmarłej.

Oświadczenia i wnioski można złożyć w formie papierowej lub elektronicznie. W tej drugiej sytuacji
należy pamiętać aby zrobić to poprzez PUE, bowiem dokumenty przesłane e-mailem nie będą
przyjmowane do rozpatrzenia. Na stronie internetowej ZUS znajdują się szczegółowe wskazówki jak
złożyć wnioski za pośrednictwem PUE i w jaki sposób dołączyć plik oświadczenia.

Dokumenty, które – zgodnie z przepisami – muszą być przekazane do ZUS w oryginale (np. rachunki
poniesionych kosztów pogrzebu) trzeba złożyć w formie papierowej.

 Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.