Aktywizuj się zawodowo

28 Cze

Ponad 1,5 mln złotych – to budżet projektu, którego celem jest aktywizacja osób pozostających bez pracy pochodzących z Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Program właśnie wystartował a rekrutacja potrwa do 31 lipca 2018 roku. Wyjaśniamy, kto i jakie warunki musi spełnić, aby wziąć w nim udział.

Program przygotowany przez Gdynię wraz z Fundacją Gospodarczą skierowany jest wyłącznie do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, będących w wieku powyżej 30. roku życia. Wśród grup objętych projektem znajdują się przede wszystkim kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach oraz te w wieku 50 lat i starsze, zamieszkałe w Gdyni, Sopocie, na terenie powiatu puckiego oraz wejherowskiego.

 Pierwszym i najważniejszym celem programu o nazwie „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I” jest skuteczna aktywizacja osób bezrobotnych i umożliwieniem im powrotu na rynek pracy, który się rozwija i zmienia. To, co proponujemy, to kursy informatyczne, rozwijające kompetencje informatyczne i społeczne, kursy zawodowe, staże, które w konsekwencji umożliwią podjęcie pracy – tłumaczy Anna Berg z Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

Program aktywizujący bazuje na indywidualnym wsparciu i pomocy w określeniu ścieżki zawodowej, obejmującym m.in. badanie kompetencji zawodowych, stworzenie indywidualnego planu działania dla uczestnika, wsparcie psychologiczno-doradcze, indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, warsztaty lub szkolenia, m.in. w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji zawodowych. Ponadto uczestnicy zdobywać będą kwalifikacje i doświadczenie zawodowe wymagane przez pracodawców dzięki kursom, szkoleniom i stażom.

Rekrutacja do projektu składa się z trzech etapów. Pierwszy to złożenie formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami. Potem następuje ocena formalna pod względem kompletności i poprawności złożonych dokumentów, a następnie ocena merytoryczna, na którą składa się ocena kwalifikacji kandydata na uczestnika pod względem wymaganej grupy docelowej oraz taki dobór uczestników, aby możliwe było zrealizowanie wskaźników projektu.

Warto wspomnieć, że budżet projektu wynosi 1 538 999,93 zł. Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej to 1 308 150,00 zł.

Szczegółowe informacje oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronach: www.gdynia.pl, www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl i www.fundacjagospodarcza.pl.

Źródło: Informacja prasowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.