Najmniej małpek, najwięcej ptaków

16 Cze

W ciągu ostatnich pięciu lat gdańszczanie zarejestrowali 198 zwierząt podlegających ochronie. Co roku do gdańskiego magistratu wpływa około 20-25 wniosków o wpis do rejestru takich zwierząt. Najwięcej rejestruje się ptaków. 

Wpisu do rejestru zwierząt podlegających ochronie na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej dokonuje starosta. Gdańsk jest miastem na prawach powiatu, dlatego prowadzenie rejestru spoczywa na władzach gminy. W naszym mieście jednostką odpowiedzialną za wpisy jest Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego – Referat Przyrody i Rolnictwa.

Najwięcej papug i węży

W ostatnich pięciu latach (okres 2011-2016 rok) z wnioskami wystąpiło blisko stu gdańszczan. W większości wskazali hobby jako cel posiadania zwierząt. A jakie to zwierzęta? Przede wszystkim ptaki, których było aż 63 (w większości papugi – w tym roku wydano już 9 zaświadczeń), 45 węży (w większości pytony), 27 jaszczurek (w większości kameleony), 21 żółwi (w większości greckie i stepowe) oraz 38 płazów (w większości aksolotle). Najmniej, bo tylko 4 sztuki, w ostatnich pięciu latach zarejestrowano małpek.

Uwaga na kserokopie

Dokumentem niezbędnym do dokonania wpisu jest przedłożenie kserokopii dokumentu potwierdzającego legalność pochodzenia danego okazu, którymi mogą być:

– zezwolenie na import zwierzęcia do Polski;

– zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku;

– dokument wydany przez powiatowego lekarza weterynarii;

– dokument potwierdzający urodzenie zwierzęcia w hodowli;

– bądź inny dokument stwierdzający legalność pochodzenia zwierzęcia (oświadczenia hodowcy dot. krajów Unii).

Uczulam na to, że dokumenty wydane za granicą należy składać przetłumaczone na język polski – mówi Ewa Ślósarczyk z Wydziału Środowiska gdańskiego magistratu. – Kserokopia dokumentu musi być czytelna, bez skreśleń, zgodna z wydanym oryginałem. Kupujący winni dokładnie sprawdzać jaką kserokopię dostają od sprzedawcy.

Co istotne, wydawane przez magistrat zaświadczenie jest jedynie poświadczeniem dokonania czynności, jaką jest wpis do rejestru – nie jest to dokument uprawniający do wywozu okazu za granicę Polski.

Opłata za gatunki, nie za sztuki

Za wpis do rejestru pobierana jest opłata w kwocie 26 zł za każdy gatunek wpisywany do rejestru bez względu na liczbę osobników. Jeżeli we wniosku wpisane mamy np. jednego żółwia greckiego, jednego pytona królewskiego i jednego boa dusiciela, to opłata wyniesie łącznie 78 złotych (trzy gatunki razy 26 zł). Jeżeli natomiast mamy przykładowo sześć pytonów królewskich, to za wpis zapłacimy tylko 26 złotych, bo zwierzęta należą do jednego gatunku.

Dwa tygodnie na złożenie wniosku – wpis także w dwa tygodnie

Obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, a wniosek o dokonanie wpisu zmian lub wykreślenie z rejestru należy złożyć w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. Wydanie zaświadczenia na wniosek zainteresowanego o dokonaniu zmian lub wykreślenia z rejestru zwierząt podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł. Wpisu do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, Urząd Miejski dokonuje w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.

Zwierząt niebezpiecznych – brak

W przypadku wpisu do rejestru zwierząt zaliczonych do II kategorii gatunków zwierząt niebezpiecznych (żmija łąkowa, kajman okularowy, kajman szerokopyski, krokodyl krótkopyski, aligator chiński), do wniosku należy dołączyć kserokopię zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska na odstępstwa od zakazów dotyczących posiadania, przetrzymywania lub sprowadzania z zagranicy takich gatunków zwierząt. – Jak dotąd nie mieliśmy przypadku zgłoszenia do rejestru zwierząt z tej kategorii – mówi Ewa Ślósarczyk.

Obowiązkowe wpisy od 2003 roku – jedna odmowa

Obowiązek wpisu zwierząt podlegających ochronie na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej powstał w 2003 roku. Od tego czasu, do gdańskiego rejestru łącznie wpisano:

– 50 gatunków papug;

– 39 gatunków ptaków;

– 16 gatunków płazów;

– 13 gatunków węży;

– 9 gatunków żółwi;

– 3 gatunki krokodyli i 41 gatunków ssaków – wpisane przez ZOO w 2003 roku (był taki obowiązek wtedy, potem ZOO zostało wyłączone z konieczności wpisywania do rejestru).

Na początku obowiązywania wpisu w latach 2003-2004 zdarzało się, że osoby przynosiły okazy (np. węże) do okazania do Urzędu! – wspomina Ewa Ślósarczyk. – Od tego czasu takie przypadki się nie zdarzają. Pamiętam natomiast, że przez te lata tylko raz odmówiliśmy wpisu. Odmowa dotyczyła braku wymaganego dokumentu o pochodzeniu żółwia, który gdańszczanka dostała w spadku i poinformowała Urząd o tej sytuacji. Gdyby nie uzupełniła wniosku, sprawa pozostałaby bez rozpatrzenia, a tak trzeba było wydać decyzję o odmowie wpisu.

Jak zarejestrować, gdzie szukać informacji

Aby zarejestrować zwierzę, należy złożyć wniosek o wpis do rejestru, który jest do pobrania ze strony Urzędu, na której znajdują się także wszystkie inne informacje dotyczące tej procedury.

Źródło: Materiały prasowe, fot: pixabay.com.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.